Kültürler Arasında Göçmen Haller: “Erasmus Maceram” Dijital Hikâyeleri
Gökçe Zeybek Kabakcı, Burcu Şimşek

Öz

Erasmus Öğrenim Hareketlilik Programı, Avrupa Birliği ülkeleri ve program ülkelerinden gençlerin farklı ülkelerde farklı kurumlarda ders alabilmelerini ve bu kredilerini transfer edebilmelerini sağlayan bir hibe programıdır. Her ne kadar programın temel hedefi kredi transferi gibi görünse de asıl amaç kültürlerarası karşılaşmaları arttırmak ve kolektif bir Avrupalı kimliği yaratılmasına katkı sağlamaktır. Programın kolektif bir Avrupalı kimliği hedefini ne kadar karşılayabildiği tartışmalı olsa da kültürlerarası karşılaşmaları arttırdığı açıktır. Erasmus hareketliliğine dair anlatıların toplanması için dijital hikâye anlatımı atölyeleri, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi tarafından 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Bu yazı, “Erasmus Maceram” adı altında yürütülen üç dijital hikâye anlatımı atölyesinden çıkmış olan dijital hikâyelerden seçilen anlatılar aracılığıyla Erasmus değişim programı deneyimlerini incelemektedir. Göç çalışmaları içinde yeni yeni yer verilmeye başlanan öğrenim hareketliliklerine dair anlatılar, kültürlerarası karşılaşma olgusu temelinde ele alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler

dijital hikâye anlatımı; yükseköğretim; Erasmus değişim programı; uluslararası öğrenci göçü/hareketliliği; kültürlerarası iletişim
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.153185

Kaynakça

Berg, C., Milmeister, M., ve Weis, C. (2014). Gençlik Alanında Öğrenim Hareketliliği: Bir Çerçeve Oluşturmaya Başlamak. G. J. Friesenhahn içinde, Politikalar, yaklaşımlar ve örnekler: Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme (s. 17-28). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bozkaya, M., ve Aydın, İ. E. (2010). Kültürlerarası İletişim Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Değişim Programı Örneği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1(39), 29-42.

Couldry, N. (2009). Digital Storytelling, Media Research and Democracy. K. Lundby içinde, Dijtial Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (s. 41-59). New York: Peter Lang.

Demir, A., ve Demir , S. (2009). Erasmus Programının Kültürlerararası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi: Öğretmene Adaylarıyla Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal od International Social Research, 2(9), 95-105.

Erasmus: changing lives, opening minds for 25 years. (2015, Mart 15). European Commission Press Release Database: Erişim: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-83_en.htm

Frequently Asked Questions: Erasmus Programme. (2015, Mart 15). European Commision: Erişim: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-54_en.htm?locale=en

Friesenhahn, G. J., vd. (2014). Giriş: öğrenim hareketliliği ve formel olmayan öğrenim. G. J. Friesenhahn içinde, Politikalar, yaklaşımlar ve örnekler: Avrupa bağlamında öğrenim hareketliliği ve formel olmayan öğrenme : (Y. E. Taşar, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Hansotte, M. (2014). Adım adım gençlik hareketlilikleri. G. J. Friesenhahn içinde, Politikalar, yaklaşımlar ve örnekler: Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme (s. 43-50). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak/Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları.

King, R., ve Raghuram, P. (2013). International Student Migration: Mapping the Field and New Research Agendas. Population, Space, Place, 19, 127-137.

Lambert, J. (2009). Digital Storytelling, Capturing Lives, Creating Community (3. b.). Digital Diner Press.

McLellan, H. (2006). Digital Storytelling in Higher Education. Journal of Computing in Higher Education, 19(1), 65-79.

Niopek, D., Berrens, R., Mockenhaupt, S., Lewis, M. D., Mueller, A.-K., ve Grimm, D. (2011). To go, or not to go, that is the question-Six personal reflections on how geographic mobility may affect your career and life. Bioessays, 33, 728–731.

Papatsiba, V. (2005). Political and Individual Rationales of Student Mobility: a case-study of ERASMUS and a French regional scheme for studies abroad. European Journal of Education, 40(2), 173-187.

Papatsiba, V. (2005b). Student Mobility in Europe: An Academic, Cultural and Mental Journey? Some Conceptual Reflections and Empirical Findings. International Perspectives on Higher Education Research, 3, 29–65.

Raghuram, P. (2013). Theorising the Spaces of Student Migration. Population, Space, Place, 19, 138-154.

Sarı, E. (2004). Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelişmeler, Yaklaşımlar. Folklore/Edebiyat, x(29), 1-31.

Sauzet, S. O. (2008). Youth and the Erasmus Programme An Analysis of how the European Youth is Shaped and Reshaping in the Erasmus. Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen.

Sigalas, E. (2010). Cross-border mobility and European identity: The effectiveness of intergroup contact during the ERASMUS year abroad. European Union Politics, 11(2), 241–265.

Simona, C. (t.y.). The Impact of Erasmus Program -Student Experience- "Changing lives, opening minds for 25 years". Danube University: Krems.

Şimşek, B. (2012). Enhancing women's participation in Turkey through Digital Storytelling. Journal of Cultural Science, 5(2), 28-46.

Şimşek, B. (2013). Hikaye anlattıran, hikayemi anlatan, kendi hikayesini yaratan çember: Dijital hikaye anlatımı atölyesinde birbirine karışan sesler/im. H. Ergül içinde, Sahadan Sesler: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem (s. 279-308). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.