Öznelerarası Bir İletişim Süreci Olarak Kültürel Vatandaşlık
Oya Morva

Öz

Yakın zamanlı politik analizler çokkültürcülüğün öldüğünü ilan etse de, Schudson’un daha 90’lı yılların başında işaret ettiği gibi kültür “devlet sınırları üzerinden, içeri, dışarı, çevreye akmaya devam etmektedir” (1994, s. 21). Kültürün böylesi dolaşımı, hâlihazırdaki politik ve toplumsal söylemin temel tartışma konularını belirler. Genel olarak çoğulculuğa verilen iki zıt yanıttan biri olarak, vatandaşlık kavramının kültürle ilişkilendirilerek yeniden yorumlanmasına olanak sağlayan da bu olmuştur –ki diğer yanıt kültürel çoğulluğu bir tür zenginleşme olarak görmektense çatışma ile ilişkilendiren kültür savaşları kavramsallaştırmasıdır. Bu çalışma, kültürel vatandaşlık kavramını, anaakım kültürle kurulan öznelerarası ve eşitlerarası bir diyalog süreci olarak ele alır. Kavramı bir iletişim meselesi olarak analiz etmeyi hedefler.

 

Anahtar Terimler

çokkültürlülük;vatandaşlık;kütürel vatandaşlık;öznelerarasılık;iletişim
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.133152

Kaynakça

Bauman, Z. (2011). Migration and Identities in the Globalized World. Philosophy&Social Criticism. 37(4), 445-436.

Benhabib, Ş. (1999a). Modernizm, Evrensellik ve Birey. M. Küçük (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Benhabib, Ş. (1999b). Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu. Şeyla Benhabib (Der.). içinde, Demokrasi ve Farklılık (s. 11-33). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.

Benhabib, Ş. (2006). Ötekilerin Hakları. Berna Akkıyal (Çev.). İstanbul: İletişim.

Crossley, N. (1996). Intersubjectivity: The Fabric of Social Becoming. Londra: Sage Publications.

Crossley, N. (2001). Citizenship, Intersubjectivity and the Lifeworld. Nick Stevenson (Der.), içinde, Culture and Citizenship (s.33-47). Londra: Sage Publications.

Delanthy, G. (2002). Two Conceptions of Cultural Citizenship: A Review of Recent Literature on Culture and Citizenship. The Global Review of Ethnopolitics. 1(3), 60-66.

Delanthy, G. (2007). Theorizing Citizenship in Global Age, W. Hudson ve S.Sloughter (Der.), içinde, Globalization and Citizenship: The Transnational Challenge (s. 16-29). Londra: Routledge.

Elliot, A. (2001).The Reinvention of Citizenship. Nick Stevenson (Der.), içinde, Culture and Citizenship (s. 47-62). Londra: Sage Publications.

Frosh, S. (2001). Psychoanalyses, Identity and Citizenship. Nick Stevenson (Der.), içinde, Culture and Citizenship (s. 62-74). Londra: Sage Publications.

Habermas, J. (2007). İletişimsel Eylem Kuramı. M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı.

Habermas, J. (2007). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. T. Bora ve M. Sancar (Çev.). İstanbul: İletişim.

Herrero, L. (2010). Access to Culture: A Fundamental Right of All Citizens, General Backround and Cultural Component of Citizenship. Erişim: 10 Mart 2015, www.access-to-culture.eu

Keyman, F. E. (1998). Kamusal Alan ve Cumhuriyetçi Liberalizm: Türkiye’de Demokrasi Sorunu. Doğu Batı, 2(5), 57-72.

Kymlicka, W. (2000). Çokkültürlü Yurttaşlık A. Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Kymlicka, W. (2012). Multiculturalism: Success, Failure and the Future. Washington, DC: Migration Policy Institute.

Lagos, T. (2015). Global Citizenship: Towards A Definition. Erişim 20 Mayıs 2015, https://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf

Lailas, E. A. (1998). John Dewey’s Theory of Citizenship and Community in the Develeoping American Democracy.Erişim 20 Mart 2015, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available

Marshall, T.H. (2009). Citizenship and Social Class. Jeff Manza ve Michael Sauder (Der.), içinde, Inequality and Society (s.148-154). New York: W.W. Norton and Co.

Mead, G.H. (1967). Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: The University of Chicago Press.

Modood, T. (2014). Çokkültürcülük: Bir Yurttaşlık Tasarımı. İ. Yılmaz (Çev.). İstanbul: Phoneix.

Ong, A. (1996). Cultural Citizenship As Subject Making: Immigrants Negotiate Racial and Cultural Boundaries in the United States.R.Torres, L.F. Miron ve J. Inda (Der.), içinde, Race, Identity and Citizenship:A Reader (262-295). Malden: Blackwell Publishers.

Pakulski, J. (2007). Cultural Citizenship, Citizenship Studies,1(1), 73-86.

Ramashwami, S. (2015). Political Theory: Ideas and Concepts. New Delhi: Raj Press.

Rosaldo, R. (1994). Cultural Citizenship and Educational Democracy, Cultural Anthropology, 9 (3), 402-411.

Schudson, M. (1994). Culture and Integration of National Societies. Diane Crane (Der.), içinde, The Sociology of Culture (s. 21-45). MA: Blackwell Publishers.

Taylor, C. (2014). Çokkültürcülük: Tanınma Politikası. Y. Salman (Çev.). İstanbul: YKY.

Turner, B. S. (2001). Outline of a General Theory of Citizenship,Nick Stevenson (Der.), içinde, Culture and Citizenship (s. 11-33). Londra: Sage Publications.

Young, I.M. (1999).İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde. Şeyla Benhabib (Der.). içinde, Demokrasi ve Farklılık (174-196). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.