Aile Fotoğrafları: Aile Belleğinin Kurgulanmasında Fotoğrafın Rolünü Etnografik Yöntemle İncelemek
Şahika Erkonan

Öz

Bu çalışma aile fotoğrafları ve aile belleği arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Aile fotoğrafları,ailelerin gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru olduğu gibi, bu unsur, aile belleğinin oluşturulmasında ve kurgulanmasında önemli bir role sahiptir. Aile belleğinin oluşumundafotoğrafın rolünü anlayabilmek için, bu araştırmada alan araştırması tercih edilmiştir. Araştırmanınörneklemi dahilinde, beş ailenin üyeleriyle görüşmeler yapılmış ve bu ailelerin evlerindeki fotoğrafpratikleri gözlemlenmiştir. Araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunan bir diğer önemli teknik,araştırmacının aile üyeleriyle birlikte onlara ait fotoğraflara bakma etkinliklerine katılmak olmuştur.Bu yazı da araştırmacının saha deneyimlerini temel alarak, yöntemin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler

fotoğraf; aile; bellek; etnografi; hatırlama.
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.122147

Kaynakça

Assmann, Jan. (2001). Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı,

Hatırlama ve Politik Kimlik. Ayşe Tekin (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Arnheim, Rudolf. (1974). “On the Nature of Photography”.Critical Inquiry,Vol.

, No. 1, 149- 161. Erişim: 15 Ekim 2013, http://www.jstor.org/stable/1342924

Barthes, Roland. (2000). Camera Lucida. R.Akçakaya(Çev.). İstanbul:

Altıkırkbeş Yayın.

Bazin, André. (2005). “The Ontology of the Photographic Image”. What is

Cinema: Volume 1 California: University of California Press .

Berger, John ve Mohr, Jean.(2007). Anlatmanın Başka Bir Biçimi. O. Akınhay

(Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Bernardes, John. (2002). Family Studies: An Introduction.Taylor&Francis e-

Library.

Bourdieu, Pierre. (1990). Photograhy A Middle-brow Art. S. Whiteside (Çev.).

USA: Stanford University Press.

Chalfen, Richard. (2005). Interpreting Family Photograhy as Pictorial

Communication. Jon Prosser (Der.) içinde, Image-Based Research: A

Sourcebook for Qualitative Researchers (190-209).Taylor& Francis e-library.

Draaisma, Douwe. (2007). Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi, G.

Koca(Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Erll, Astrid (2011). Locating Family in Cultural Memory Studies.Journal of

Comparative Family Studies Vol:42, No:3 May-June 2011 303-318

Freund, Gisèle. (2008). Fotoğraf ve Toplum. Ş.Demirkol (Çev.). İstanbul: Sel

Yayıncılık.

Goffman, Erwing. (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. B. Cezar

(Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Halbwachs, Maurice. (1992). On Collective Memory. L.A. Coser (Çev./Ed.).

Chicago-London: The University of Chicago Press.

Hoffman, Katherine. (1997). Concepts of Identity: Historical and

Contemporary Images and Portraits of Self and Family. USA: Westview

Press.

Holland, Patricia. (2008). ‘Sweet it is to scan...’: Personal Photographs

and Popular Photography. Liz Wells (Der.) içinde. Photograhy: A Critical

Introduction.(113-159). London-New York: Routledge.

Jedlowski, Paolo. (2001). Memory and Sociology: Themes and Issues.

Time&Society, 10:29, (29-44). Erişim: 19 Eylül 2013, http: tas.sagepub.com/

content/10/1/29

Kuhn, Annette. (1995). Family Secrets: Acts of Memory and Imagination.

London-New York: Verso.

Kuhn, Annette. (2007). Photography and Cultural Memory: A methodological

exploration. Visual Studies, Vol. 22, No. 3.(283-292).Erişim: 24 Nisan 2012,

http: http://dx.doi.org/10.1080/14725860701657175.

Price, Derrick ve Wells, Liz. (2008). Thinking about Photography: Debates,

Historically and Now. Liz Wells (Der.). Photograhy: A Critical Introduction. (9-

. London-New York: Routledge.

Rose, Gillian. (2010). Doing Family Photography: The Domestic, the Public

and the Politics of Sentiment. Aldershot: Ashgate.

Sontag, Susan. (2008). Fotoğraf Üzerine. O.Akınhay (Çev.). İstanbul: Agora.

Spence, Jo. (1988). Putting Myself in the Picture: A Political Personal and

Photographic Autobiography. Seattle:The Real Comet Press.

Tagg, John. (1988). "A Democracy of the Image Photographic Portraiture

and Commodity Production."The Burden of Representation: Essays on

Photographies and Histories. Minneapolia: The University of Minnesota Press.