BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK
Pınar Karababa Demircan

Öz

COVID-19 pandemisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal bilimler kapsamında yapılan saha araştırmaları, görüşmeci ile bilgisine danıştığı kişinin aynı mekânda buluşamayacağı bir nitelik kazandı. Daha önceden iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin yardımıyla uzaktan yapılan görüşmeler olsa da, yaygınlaşmaları bu dönemde gereklilik kazandı. Fiziksel mekânı birlikte deneyimlemenin ortadan kalkması ise öz-düşünümselliğin ilkeleri olan araştırmacının araştırma sahasını dönüştürücü niteliği, danıştığı kişiler ile arasında kurulması muhtemel hiyerarşiler ve görüşülenlerin sorumluluğunun alınması konularında yeni sorgulamaları beraberinde getirdi. Bu makale sorgulamalarını araştırma konusuna uygun olarak yazarın kendi araştırma deneyimlerinden pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırmalar eşliğinde yeni dönemde feminist metodolojinin içerdiği noktaların geldiği noktayı paylaşıyor. Makale aynı zamanda feminist metodoloji içinde bulunduğu düşünülen sosyo-mekansal dinamiklerin fiziksel uzaklıkta nasıl işlediğini tartışıyor. 

Anahtar Sözcükler

COVID-19 pandemisi; öz-düşünümsellik; feminist metodoloji; sosyo-mekansal diyalektik; iletişim teknolojileri
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2020.2.129148

Kaynakça

BBC (20 Nisan 2020) Covid-19: Hundreds protest against localised Madrid lockdowns, https://www.bbc.com/news/world-europe-54227057, erişim tarihi: 21 Eylül 2020.

Bourdieu, P. (2014) Sosyolojiye Övgü (E. Koytak. Çev.). Cogito, 76 (Bahar), s. 8-16.

Bozok, M. (2013) Eleştiren ile eleştirilenler arasında nazik karşılaşmalar: (Pro)feminist bir yaklaşımla Trabzon’da erkeklikleri incelemek”. Fe Dergi, (6: 1), s. 78-89.

Bozok, N. (2014) Hikâyeler anlatırken Özne(l)likler kurmak: Anne, yurt, jilet. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar (Haziran:23), s. 46-60.

Casper, M. J., & Moore, L. J. (2011) Missing bodies: The politics of visibility. New York: New York University Press.

Evrensel (28 Nisan 2020) Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti, https://www.evrensel.net/haber/403289/adanada-suriyeli-bir-genc-polis-tarafindan-gogsunden-vurularak-hayatini-kaybetti, Erişim tarihi: 20 Eylül 2020.

Foucault, M. (1977). Discipline and punishment. London: Tavistock.

Haraway, D. (1991) Simians, cyborgs and women: The reinvention of nature, New York: Routledge,

Harding, S. (1987). Feminism and methodology: Social science issues. Bloomington: Indiana University Press.

Harding, S. (1995). Feminist yöntem diye bir şey var mı? Çakır, S., & Akgökçe, N. (ed.), Kadın araştırmalarında yöntem: farklı feminizmler açısından içinde. Istanbul: Sel.

Harding, S. (2020). Bakış açısı epistemolojisini yeniden düşünmek: “Güçlü nesnellik nedir?”. Erdoğan, E. & Gündoğdu, N. (ed.), Türkiye’de Feminist Yöntem içinde (ss.52-92). İstanbul: Metis.

Kümbetoğlu, B. (2017) Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam

Lefebvre, H., (1991). The production of space. Oxford, OX, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell.

Parla, J. (2004) Kadın eleştirisi neyi gerçekleştirdi?, Irzık, S. & Parla, J. (ed.), Kadınlar Dile Düşünce içinde (s.15-35). İstanbul: İletişim.

Smith, S. J. (1988). Constructing local knowledge: The analysis of self in every day life. Eyles, J. & Smith, D. (ed.), Qualitative Methods in Geography içinde (s.17-38). Cambridge: Polity Press.

Soja, E. (January 01, 1980). The Socio-Spatial Dialectıc. Annals of the Association of American Geographers, 70, 2, 207-225

Spivak, G. C. (1993) Can the subaltern speak? L. Chrisman & P. Williams (ed.) Colonial discourse and post-colonial theory: A reader içinde (s.66-111). Harlow : Longman.

Stanley, L. Wise, S. (1995). Feminist araştırma sürecinde metot, metodoloji ve epistemoloji. Çakır, S., & Akgökçe, N. (ed.), Kadın araştırmalarında yöntem: farklı feminizmler açısından içinde. İstanbul: Sel.

Walby, S. (1992) Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell Publishing.

Zureik, Elia & Karen Hindle (2004) Governance, Security and Technology: the Case of Biometrics, Studies in Political Economy, 73:1, 113-137.

Wacquant, L.(2002). Slavery to Mass Incarceration. New Left review, 13, 41-60.