Medya Alanı ve Haberciliğin Habitusunun “Ontolojik Suç Ortaklığı”
Cihad Özsöz

Kaynakça

Bourdieu, P. (2007) Viva La Crise!: Sosyal Bilimde Heterodoksi İçin. Güney Çeğin vd. (Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi (s. 33-49). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bourdieu, P. (2019) Televizyon Üzerine. (Alper Bakım, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Kaya, A. (2007). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı. Güney Çeğin vd. (Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi (s. 397-419). İstanbul: İletişim Yayınları.

Olgun, C. K. (2009) Ana Haber Bültenlerinde İdeoloji ve Söylem: NTV/Show TV Karşılaştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara.

Olgun, C. K. (2019). Habercinin Değişen Habitusu: Televizyon Kanallarında Haber Üretim Süreçlerinin İşleyişi. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Wacquant, L. (2007) Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi. Güney Çeğin vd. (Der.), içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi (s. 53-76). İstanbul: İletişim Yayınları