Telefonda Takılmak: Boş Zaman, Hegemonya ve Gençlik Kültürü
Selda Tunç Subaşi

Öz

Bu çalışmadaki temel amaç; ahlak, hegemonya ve cep telefonu kullanım pratikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Çalışma, muhafazakâr bir kent olarak addedilen Rize’de üniversite öğrencilerinin cep telefon kullanım pratiklerine odaklanmaktadır. Çalışmanın temel argümanı, öğrencilerin yurt ve kafe gibi mekanlarda cep telefonları dolayımıyla geliştirdikleri etkileşim biçimleri ile Rize’nin merkez ilçesindeki yaşam biçimine dair oluşturulan kültürel homojenlik anlatısı arasında belirgin bir örtüşmeden çok dikkat çekici çelişkiler bulunduğudur. Kamusal mekânlarda cep telefonu ile konuşma, mesajlaşma, selfie çekme ve çevrimiçi ortamlarda gezinme sıradan pratikler gibi görünse de bilgi akışı ve iktidar ilişkileri çerçevesinde çatışmalı biçimler sergileyebilmektedir. Çalışmanın alan araştırması, 2015 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Rize merkez ilçede, 22 erkek ve 35 kadın üniversite öğrencisiyle derinlemesine görüşme yapılmış ve kullanım pratiklerini anlamaya yönelik, katılımcı gözlem yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Swarm gibi akıllı telefon uygulamaları, üniversite öğrenci kültürü ile aile ve yerelin değerler sistemi arasındaki ahlaki uyumsuzlukları görünür kılarken WhatsApp gibi uygulamalar, öğrenci yurtlarındaki etkileşimin hiyerarşik kurumsal dilinden kaçışın uzamına dönüşmektedir.

 

Anahtar Sözcükler

hegemonya; gençlik kültürü; boş zaman etkinlikleri; cep telefonu uygulamaları; çevrimiçi etkileşim

Kaynakça

Allen, D., Carpentier, N., Bailey, M., Fenton, N., Jenkins, H., Lothian, A., Srinivasan, R. (2014). Participations: dialogues on the participatory promise of contemporary culture and politics part III: politics. International Journal of Communication, 8 (23), 1129-1151.

Bennett, A. (2013). Kültür ve gündelik hayat (N. Tokdoğan, B. Şenel ve U. Y. Kara, Çev.). Ankara: Phoenix.

Bora, T. (2003). Türk sağının üç hali: milliyetçilik, muhafazakârlık, islamcılık. İstanbul: Birikim.

Bourdieu, P. (2015). Ayrım: beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. Fırat ve G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Heretik.

Bourdieu, P. ve Passeron, J. C. (2015). Yeniden üretim: eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri (A. Sümer, L. Ünsaldı, ve Ö. Akkaya, Çev.). Ankara: Heretik.

Cangızbay, K. (2003). Sürekli seferberlik ve teyakkuz rejiminin kurumu olarak üniversite. Toplum ve Bilim (97), 81-92.

Certeau, M. D. (2008). Gündelik hayatın keşfi-I (L. A. Özcan, Çev.). Ankara: Dost.

Certeau, M. D., Giard, L. ve Mayol, P. (2009). Gündelik hayatın keşfi-II konut mutfak işleri (E. Ataçay ve Ç. Eroğlu, Çev). Ankara: Dost.

Çelik, B. (2013). Teknoloji ile kimlik mücadelesi: Kürt gençleri ve cep telefonu. Hakan Ergül (Der.), içinde, Sahanın sesleri: iletişim araştırmalarında etnografik yöntem (s. 257-279). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Ergur, A. (2003). Üniversitenin pazarla bütünleşmesi sürecinde akademik dünyanın dönüşümü. Toplum ve Bilim (97), 183-216.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (Q. Hoare ve G. Nowell-Smith, Çev.). New York: International Publishers.

Grossberg, L. (1992). We gotta get out of this place: popular conservatism and postmodern culture. Routledge: New York.

Grossberg, L. (2010). Cultural studies in the future tense. USA: Duke University Press.

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., ve Roberts, B. (1978). Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. New York: Holmes & Meier.

Hall, S. (1988). The hard road to renewal: Thatcherism and the crisis of the left. London and New York: Verso.

Hall, S., ve Jefferson, T. (2003). Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. Taylor& Francis: Routledge.

Hall, S. (2005). İdeolojinin yeniden keşfi: medya çalışmalarında baskı altında tutulanın geri dönüşü. M. Küçük (Der.) içinde, (M. Küçük, Çev.). Medya, İktidar, İdeoloji (s.73-121). Ankara: Bilim ve Sanat.

Hebdige, D. (2002). Hiding in the light: on images and things. London & New York: Routledge.

Jenks, C. (2007). Altkültür: toplumsalın parçalanışı (N. Demirkol, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Jenkins, H., ve Carpentier, N. (2013). Theorizing participatory intensities: a conversation about participation and politics. Convergence, 19(3), 265-286.

Jenkins, H., Ito, M., ve Boyd, D. (2016). Participatory culture in a networked era: a conversation on youth, learning, commerce, and politics. UK: Polity Press.

Lefebvre, H. (2007). Modern dünyada gündelik hayat (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis.

Lefebvre, H. (2015). Gündelik hayatın eleştirisi III (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel.

Koyuncu, B. (2014). "Benim milletim..." AK parti iktidarı, din ve ulusal kimlik. İstanbul: İletişim.

McRobbie, A. (1996). Different, youthful, subjectivities. I. Chambers ve L. Curti (Der.), içinde, The post-colonial question: common skies, divided horizons. London & New York: Routledge.

McRobbie, A. (2013). Postmodernizm ve popüler kültür (A. Özdek, Çev.). İstanbul: Parşömen.

Sabit, A., Benli, F., ve Akça, İ. (2001). Geç kapitalizm, yeni sağ ve yeni üniversite. Birikim, 142-143.

Scannell, P. (2007). Media and communication, London: SAGE.

Willis, P. (2016). İşçiliği öğrenmek: sınıf, işçilik ve eğitim, işçi çocukları nasıl işçi oluyor? (D. Elhüseyni, Çev.). Ankara: Heretik.

Williams, R. (1990). Marksizm ve edebiyat (E. Tarım, Çev.). İstanbul: Adam.

Yücebaş, M. (2015). Sürgün üniversite: taşrada üniversite sıkıntısı. Toplum ve Bilim (133), 281-301.