‘Etnografik Hikâyeler’in Hikâyesi ve Ötesi: Alan Deneyimini Paylaşmak Üzerine Bazı İlave Düşünceler
Z. Nilüfer Nahya, Rabia Harmanşah

Öz

Bu yazıda derleme kitabı Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri’nin (Metis, 2016) editörleri olarak kitabın yayımlanma sürecini anlatıyor ve kitapta detaylı olarak yer veremediğimiz, deneyime ilişkin bazı konuları tartışma imkânı buluyoruz. Alanda araştırmacıların yaşadığı uyum sorunları, dil yeterliliği, tehlike ve güvenlik konuları, duygusal zorluklar ve araştırma etiğini Türkiye bağlamını göz önünde bulundurarak ele alıyoruz. 

Anahtar Sözcükler

etnografi; deneyim; alan araştırması; araştırma etiği; metodoloji
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.258270

Kaynakça

Atay, T. (1996). Batı’da Bir Nakşî Cemaati – Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği. İstanbul: İletişim.

Borchgrevink, A. (2003). Silencing Language: Of Anthropologists and Interpreters. Ethnography 4(1), 95-121.

Coffey, A. (1999). The Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. London: Sage.

Davies, J. (2010). Introduction: Emotions in the Field. James Davies ve Dimitrina Spence (eds.) Emotions in the Field:The Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience (s. 1-31). Stanford: Stanford University Press.

Demovic, A. (2009). Veiling the “Dangers” of Colliding Borders: Tourism and Gender in Zanzibar. Martha K. Huggins ve Marie-Louise Glebbeek (eds.). Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research içinde (s. 97-119). Lanham: Rowman ve Littlefield.

Ellen, R. F. ve Hicks, D. (1984). Coping with Physical Health. R. F. Ellen (ed.) Ethnografic Research: A Guide to General Conduct (s. 206-212). London: Academic Press.

Fluehr-Lobban,C. (2013). Ethics and Anthropology: Ideas and Practice. Lanham: AltaMira.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. NY: Basic Books.

Harmanşah, R. ve Nahya, Z. N. (2016). Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri. İstanbul: Metis.

Herzfeld, M. (2007). Senses. Antonius C. G. M. Robben ve Jeffrey A. Sluka (eds.). Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader (s. 431-441). Oxford: Blackwell.

Holy, L. (1984). Theory, Methodology and the Research Process. R. F. Ellen (ed.). Ethnografic Research: A Guide to General Conduct (s. 13-34). London: Academic Press.

Horowitz, I. L. (2007). The Life and Death of Project Camelot. Antonius C. G. M. Robben ve Jeffrey A. Sluka (eds.) Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader (s. 278-287). Oxford: Blackwell.

Huggins, M. K. ve Marie-Louise G. (eds.). (2009). Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research. Maryland: Rowman ve Littlefield Publishers.

Kansu, E. (ed.). 2009. TÜBA Bilim Etiği Sempozyumu. Ankara: Yalçın.

Karaatlı, P. (2006). Modernleşen Bir Gelenek: Cerrahilik - İstanbul’da Etkinlik Gösteren Bir Halveti-Cerrahi Çevresinin Etnolojik İncelemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilim (Etnoloji) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kulick, Don ve Willson, M. (eds.). (2000). Tabu: Antropolojik Alan Çalışmasında Seks, Kimlik ve Erotik Öznellik. (H. Oruç, Çev.) Ankara: Öteki.

Lee, R.M. (1995). Dangerous Fieldwork. Qualitative Research Methods, Volume 34. London: Sage.

Lewin, E. ve Leap, W. (eds.). (1996). Out in the Field: Reflections of Lesbian and Gay Anthropologists. University of Illinois Press.

Malinowski, B. (2002). Argonauts of Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Quinea. London: Routledge.

Moreno, E. (2000). Alanda Tecavüz: Bir Mağdurdan Düşünceler. Don Kulick ve Margaret Willson (eds.). Tabu: Antropolojik Alan Çalışmasında Seks, Kimlik ve Erotik Öznellik. (H. Oruç, Çev.) (s. 285-328). Ankara: Öteki.

Pillow, W. (2003). Confession, Catharsis, or Cure? Rethinking The Uses of Reflexivity as Methodological Power in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Studies in Education 16 (2),175-196.

Sehgal, M. (2009). The Veiled Feminist Ethnographer: Fieldwork amond Women of India’s Hindu Right. Martha K. Huggins ve Marie-Louise Glebbeek (eds.), Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research (s. 325-352). Lanham, Md: Rowman ve Littlefield Publishers.

Sillitoe, P. (2006). The Search for Relevance: A Brief History of Applied Anthropology. History and Anthropology 17(1),1-19.

Sluka, J. A. (2007). Fieldwork Ethics. Antonius C. G. M. Robben ve Jeffrey A. Sluke. (eds.), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader içinde (s.271-275). Oxford: Blackwell.

Spindler, G.D. (Der.), (1970). Being an Anthropologist: Fieldwork in Eleven Cultures. Holt, Rinehart and Windston, Inc.

Uçak, N. Ö. ve H. G. Birinci. (2008). Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22(2),187-204.

Ünal, M., Toprak, M. ve Başpınar, V. (2012). Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar ve Yaptırımlar: Sosyal ve Beşeri Bilimler için Bir Çerçeve Önerisi. Amme İdaresi Dergisi. 45(3),1-27.

Wax, R. (1986). Doing Fieldwork: Warnings and Advice. Chicago: The University of Chicago Press.

Yıldırım, A. (2013). Devlet, Sınır, Aşiret: Nusaybin Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.