Stereoscopic Fotoğrafın Üretim Süreci ve Günümüzdeki Uygulamasına Bir Örnek: “Ayağıma Gelen Tarih” Projesi
Evren Sertalp

Öz

İnsanların görme duyusu, çevrelerindeki ışıksal titreşimleri algılama ve değerlendirme konusunda ilerleme kaydettikçe çevresini çok daha iyi görmeye ve tanımaya başlamıştır. Bu süreçte kendini, doğayı, diğer canlıların inceliklerini fark eden insan, gördüklerini ve etkilendiği her şeyi resimlemeye başlamıştır. Zaman ilerledikçe bu konuda yeteneklerini geliştiren insan, yaptığı resimlerin daha gerçekçi/gördüğü gibi olması için uğraşmış, çeşitli denemeler yapmış, farklı tekniklerle deneysel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu süreç içinde çok çeşitli teknikler geliştirilmiştir ancak bunlar arasında en eski ve günümüzde hala yararlanılan teknik stereoscopics görüntüleme çeşitlerinden biri olan anaglyph fotoğraflama tekniğidir. Bu teknik, eğitim ortamından, tıbba, eğlenceden, sanatsal ürünlere kadar pek çok alanda gerek eğlence gerekse eğitim materyali olarak kullanılmıştır. Bu makalede de bu tekniğin insanlar üzerinde bıraktığı etki, Almanya Nürnberg’de yaşayan Türklerle gerçekleştirilen “Ayağıma Gelen Tarih” projesi kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler

3 boyut; anaglyph; stereoscopy; fotoğraf; Nürnberg
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.1.248264

Kaynakça

Başar, M. R. (1995), Fotoğraf, Resim ve Modernizm Edebiyat Eleştiri, s. 9, 99-101. İstanbul: Mart Matbaacılık.

Berger, J. (2010), Görme Biçimleri Metis yayınları, İstanbul.

Çağlarca, S. (1991) Perspektif Resim ve Tekniği, İstanbul: İnkılap Kitabevi

Ecevit, N. Holografi ve uygulamaları, seminer notları, 2009

Franke W. H. (1977) Gördüklerimiz nasıl derinlik kazanır? Bilim ve Teknik sayı 117 s. 19-20.

Frizot, M. (1998), A New History of Photography, Könemann, Italy.

Göktepeli, M. (1994), Üç Boyutlu Dünya, Bilim ve Teknik, 324, Kasım: 42 -47

Güney, M. (1983) Bilim Teknik dergisi sayı Mart 1983; s. 12.

Hayes, R.M. (1989), A History and Filmography of Stereoscopic Cinema,

Perspecta Systems Ltd., North Carolina.

Judge, W. A. (1935), Stereoscopic Photography, Chapman & Hall Ltd. London.

Kılıç, L. (2007). Fotoğrafa Başlarken Dost Kitabevi, Ankara.

Kiziroğlu, İ. (2008) Genel Biyoloji, Ankara: Okutman Yayıncılık.

Permut, C. (1986), Collecting Photographic Antiques, Thosans Publishing Group, England

Selamoğlu, S. (1998), Üç Boyutlu Görme Stereoskopi, Bilim ve Teknik sayı 363, Şubat: 44 - 48.

Spira, S.F. (2001), History of Photography, Apeture, London.

Sözen, M. / Tanyeli, U. (2002) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Symons, M. (1952), Stereo Photography, Focal Press, London.

Symons, M. (1978), Stereoscopic Cameras, The Stereoscopic Society, London.

Taşkan, M. (2008) Optiğin Tarihçesi, Seminer Notları.

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı (2015) Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, Kayıhan Ajans, Ankara.

Yenişehirlioğlu, F. (2009) Görme Biçimleri, Hacettepe Üniversitesi seminer notları

Zakia, R. / Stroebel, L. (1993), The Focal Encyclopedia of Photography, The Focal Press, London.

İnternet Siteleri

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Nürnberg Başkonsolosluğu http://nurnberg.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=210204 (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2016)

http://www.muslimheritage.com/uploads/Influence_Ibn_al-Haytham_on_Kamal_al-Din%20al-Farisi-1.jpg (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2016)

http://www.antiq-photo.com/local/cache-vignettes/L800xH423/arton1005-e0f1a.jpg (Erişim Tarihi: 10 Nisan 2016).

Görseller

Şekil 1: http://www.muslimheritage.com/uploads/Influence_Ibn_al-Haytham_on_Kamal_al-Din%20al-Farisi-1.jpg