Farklı Sosyal Kategorilerden Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algıları
Umut Belek Erşen

Öz

Çalışmanın konusunu, Türkiye’de farklı iki kategoriden kadının, kadınlık rollerine ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması oluşturmaktadır. Bununla amaçlanan, eşitlik için gerekliliği literatürde tartışılan ve vurgulanan donanıma - eğitim, maddi bağımsızlık, kariyer vs- sahip kadınların bu eşitliği sağlamada, cinsiyete dayalı işbölümünü yıkmada aynı donanıma sahip olmayan kadınlardan ne ölçüde farklılaştıklarının araştırılmasıdır. 

İki farklı kategoriden kadınların algılarının karşılaştırılmalarının sağlanması için en az üniversite mezunu, iş yaşantısında unvanlara sahip orta-üst sosyo-kültürel yapılardan 26 kadın ile en fazla lise mezunu, hiyerarşinin alt kademelerinde görev yapan alt sosyo-kültürel yapılardan 26 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.

 

Anahtar Sözcükler

toplumsal cinsiyet; eril tahakküm; ideoloji; kadınların algıları
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.2.184213

Kaynakça

Althusser, L. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Alp Tümertekin (Çev.), İstanbul: İthaki.

Bora, A. (2005). Kadınların Sınıfı. İstanbul: İletişim.

Bourdieu, P. (2006). Pratik Nedenler. Hülya Uğur Tanrıöver (Çev.). İstanbul: Hil Yayınları.

Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm. Bediz Yılmaz (Çev.). Ankara: Bağlam.

Coward, R. (1995). Şu Hain Kalplerimiz Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar? Aksu Bora- Asuman Emre (Çev.), İstanbul: Ayrıntı.

Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji Ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. [Elektronik Sürüm]. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c.57, 56-87.

Kazancı, M. (2006). Althusser, İdeoloji Ve İdeoloji İle İlgili Son Söz, [Elektronik Sürüm]. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s.24, 67-93.

Türk, B. (3-4 Mayıs 2007). Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek. Pierre Bourdieu: Sosyal Bilimlerde Açılımlar Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi.