Varoluşsal Bir Çaba Olarak Fotoğraf Yoluyla Kendini Gerçekleştirme: Nan Goldin Örneği
Şahinde Akkaya

Öz

İnsanın dünyadaki asıl amacı tamamlanmışlık hissine ulaşmaktır. Hümanistik psikologlar bunu insan davranışlarını yöneten en önemli güdü olan kendini gerçekleştirme güdüsü olarak tanımlarlar. Temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, türünü devam ettirme vb.) doyurulmasının ardından ‘gelişme ihtiyaçları’ olan  (saygı görmek, bilgi edinmek, güzellikten zevk almak, kendini ifade etmek vb.) ortaya çıkar. Kendini ifade etme ihtiyacı duyan insan bunu da varoluşsal yapının en önemli ifade biçimlerinden olan sanatsal üretim ile gerçekleştirir. Bu çalışmanın amacı, Nan Goldin’in özyaşam öyküsü üzerinden gerçekleştirdiği fotografik dilini, bu bağlamda incelemektir. 

Anahtar Sözcükler

Nan Goldin, varoluş; kendini gerçekleştirme; kişisel belgesel, fotoğraf
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.2.829

Kaynakça

Arte France, KS Visions (Yapımcı) ve Krief, J-P. (Yönetmen). (1999). Contacts: Nan Goldin [Belgesel Film]. Fransa.

Blackham, H.J. (2012). Altı Varoluşçu Düşünür. Ekin Uşşaklı (Çev.). Ankara: Dost.

Blast Films- BBC Worldwide (Yapımcı). Goldin N. (Yönetmen) ve Coulthard E. (Yönetmen). (1995). [Belgesel Film]. I’ll Be Your Mirror. ABD.

Bolt, B. (2013). Yeni Bir Bakışla Heidegger. Murat Özbank (Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.

Cassirer, E. (1997). İnsan Üstüne Bir Deneme: İnsan Kültürü Felsefesine Bir Giriş. Necla Arat (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Kahraman. H. B. (2005). Cinsellik, Görsellik, Pornografi. İstanbul: Agora.

Kierkegaard, S. (2006). Kaygı Kavramı. Türker Armaner (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Kuzgun, Y. (1972). Kendini Gerçekleştirme. Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi. 10, 162-172. Erişim: Aralık 2014 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/970/11942.pdf

Lacan, J. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı. Nilüfer Güngörmüş Erdem (Çev.). İstanbul: Metis.

Levinas, E. (2006). Ölüm ve Zaman. Nami Başer (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Mansfield, N. (2006). Öznellik: Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları. Rahmi Durmaz, Hüsamettin Çetinkaya (Çev.). İzmir: Aralık.

May, R. (2012a). Varoluşun Keşfi. Aysun Babacan (Çev.). İstanbul: Okyanus.

May, R. (2012b). Yaratma Cesareti. Alper Oysal (Çev.). İstanbul: Metis.

Mazur A. and Skirgajllo-Krajewska, P. (2003). Interview with Nan Goldin. Erişim: Aralık 2014 http://fototapeta.art.pl/2003/ngie.php

Saydam, M. B. (2012). Carl Gustav Jung: Nesnel Ruh’un Şamanı. (Sunuş Yazısı). Carl Gustav Jung. Dört Arketip. Zehra Aksu Yılmazer (Çev.). İstanbul: Metis.

Solarmovie (Yapımcı) ve Lidl, S. (Yönetmen). (2013). Nan Goldin: I Remember Your Face [Belgesel Film]. Almanya.

Yalom, I. (2013). Varoluşçu Psikoterapi. Zeliha İyidoğan Babayiğit (Çev.). İstanbul: Kabalcı.

Yurtsever, A. (2014). Sanat ve Çocuk. Erişim: Aralık 2014

http://www.dbe.com.tr/tr-TR/Content/Default.aspx?SectionID=905