MAKALE ÇAĞRISI: Medya ve Katılım

Yeni medyanın ve farklı kullanım biçimlerinin yaygınlaşması, yalnızca merkezileşen yapıların ve gözetimin güç kazanması açısından değil, bu teknolojik gelişmelerin desteklediği katılım potansiyelleri bakımından da artan bir ilginin konusu oldu. Ne var ki bu, tarihte benzeri görülmemiş bir ilgi değil: Yeni bir iletişim mecrasının toplumla buluştuğuna tanıklık ettiğimiz her örnekte, bu mecranın toplumun iyiliğine mi yoksa kötülüğüne mi işleyeceği tartışma konusu olmuştur. Bu kez, otoriteryanizmin yükselişe geçtiği günümüz dünyasında, toplumsal ve politik tartışmalara daha fazla sayıda yurttaşın katılımı açısından yeni medyanın ilerici bir katkı sunabileceği düşünülmektedir.  

Türkiye bağlamında, demokratik siyaset ve katılım ilişkisi çoğunlukla seçim süreçleri üzerinden değerlendirilir. Oysa katılım sorununa katkı sunmayı hedefleyen pek çok uluslararası akademik dergi ve kitabın çağrılarına bakıldığında, katılımın oldukça geniş bir kategoride kullanıldığı, “etkileşim”, “ilişkilenme” veya sosyal, politik ve kültürel süreçlere “dâhil olma” gibi anlamlar içerdiği görülebilir. Sözgelimi Nico Carpentier (2013) katılımı, Türkiye’deki akademik kullanım biçiminden daha kapsayıcı fakat politik vurguları itibariyle daha özgül bir çerçevede tanımlar. Ona göre katılım, karar alma süreçlerindeki güç ilişkilerinin eşitlenmesi çabasıdır. “Pratik” olarak iletişim ve “kurum” olarak medya, bu süreçlerdeki toplumsal güç ilişkilerini pekiştirmekte ya da değişime uğratmakta asli rol oynar. Henry Jenkins’in (2013) tanımlaması ise katılımın en geniş anlamına yakın durur; Jenkins gençlerin “katılımcı kültürleri”ne işaret ederek hayran kulüpleri, blog’lar, popüler videolar ve online aktivizm vb. pratikleri tanımın kapsamına alır.

Bu çerçevede, Moment Dergi’nin Medya ve Katılım sayısına, aşağıdaki başlıklara dâhil olan veya konunun başka boyutlarıyla ilgilenen akademik nitelikteki makalelerinizi bekliyoruz.

 • medya ve katılımla ilgili teorik tartışmalar,
 • katılımcı iletişim araştırmalarındaki metodolojik yönelimler,
 • seçim süreçleri, katılım ve medyanın etkinliği,
 • yurttaşlık, medya katılımı ve kamusal alan,
 • alternatif ya da radikal medya/topluluk medyası, aktivizm ve katılım,
 • toplumsal cinsiyet, etnisite, yaş ve katılımda eşitlik,
 • yeni medya, teknolojik zorluk ve imkânlar açısından katılım,
 • katılımcı pratiklerle kurumsal üretim-tüketim zincirinin kırılması,
 • küresel ve/veya yerel düzlemde yeni medya ve katılımcı pratikler,
 • sosyal medya uygulamalarındaki katılımcı pratikler,
 • gençlik kültürleri, hayran kulüpleri, yeni medya ve katılım,
 • medya yoluyla katılımcı sanatsal pratik,

Başvurularınızı 1 Haziran 2019-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Dergipark sistemi üzerinden Moment Dergi’ye gönderebilirsiniz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2019.

YAZI SUNUMU | YAZI SUNUMU REHBERİ

Tema Editörleri: Oğuzhan Taş (Ankara Üniversitesi) ve Emre Canpolat (Hacettepe Üniversitesi)

Referanslar:

Jenkins, H., & Carpentier, N. (2013). Theorizing participatory intensities: A conversation about participation and politics. Convergence, 19(3), 265–286.